افزايش توليد روزانه آهن اسفنجي در واحد احيا مستقيم فولاد سفيددشت
افزايش توليد روزانه آهن اسفنجي در واحد احيا مستقيم فولاد سفيددشت
اقتصادوتجارت : ايمان سليماني، مدير عمليات شــرکت فــولاد سفيددشــت چهارمحــال و بختيــاري از ثبــت رکـورد روزانـه توليـد در واحـد احيـاء مسـتقيم اين شــرکت خبــر داد و افــزود: بــا توليــد 2هــزار و 730 تن آهـن اسـفنجي در روز دهم ارديبهشـت ماه، رکـورد توليـد روزانـه ايـن محصـول ارتقـا يافـت.

وي خاطرنشــان کــرد: پيش ازايــن، بيشــترين تنـاژ توليـد آهـن اسـفنجي در فـولاد سفيددشـت مربــوط بــه روز هشــتم فروردين مــاه هميــن ســال بـه ميـزان ۲ هـزار و ۶۹۰ تـن بـوده اسـت کـه بـا ثبـت رکورد جديد موفق به افزايـش ۴۰ تني رکـورد روزانه توليـد در واحـد احيـا مسـتقيم شـديم.
سـليماني در پايـان دسـت يابي بـه موفقيت هـاي پي درپــي در فــولاد سفيددشــت را مرهــون حمايت هــاي مديريــت عالــي، ســهام داران، و تــلاش و کوشــش کارکنــان و پيمانــکاران شــرکت دانســت و بــراي تــداوم ايــن موفقيت هــا در ســال (( توليــد؛ دانش بنيــان، اشــتغال آفرين)) ابــراز اميــدواري کــرد.