اعلام نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۱
اعلام نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۱
اقتصادوتجارت :با تصویب هیأت مدیره، نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین برای سال ۱۴۰۱، حداکثر ۳% تعیین شد.

در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت مدیره بانک، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده ها در سال ۱۴۰۱، حداکثر معادل ۳% خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های به کارگرفته شده جهت مصارف مشاع، تعیین گردید.

قابل ذکر است، حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند.