اعلام اسامی برندگان مزایده املاک و مستغلات موسسه ملل
اعلام اسامی برندگان مزایده املاک و مستغلات موسسه ملل
اقتصادوتجارت : پیرو آگهی مزایده عمومی موسسه اعتباری ملل، شماره ۱۴۰۰/۲۱۴۶۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ و طبق اطلاع رسانی انجام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ پاکت های مربوط به مزایده بازگشایی شدند .

برندگان مزایده مکلفند از این تاریخ، ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای ایام تعطیل رسمی, با مراجعه به دفتر اداره املاک و ساختمان موسسه ملل (و یا سرپرستی موسسه در محل وقوع ملک) و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (۱۴) شرایط عمومی شرکت در مزایده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام کنند.
-در صورتی که برنده اول مزایده از این تاریخ، ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (۱۴) اقدام نکنند، سپرده شرکت در مزایده او به نفع موسسه ضبط می گردد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وی نیز از تاریخ اعلام, ظرف مدت ۱۰ روز به استثنای ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدی بهای مورد معامله با توجه به شرایط ذکر شده در بند (۱۴) اقدام نکنند سپرده وی نیز به نفع موسسه ضبط می شود.
-دیگر شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به شعب و یا دفتر اداره مرکزی موسسه و اعلام کتبی شماره حساب خود پس از طی مراحل اداری وجوه پرداختی خود را دریافت کنند.
ردیفکد ملکنام خریدارشماره ملیقیمت پایه مزایده(ریال)قیمت پیشنهادی(ریال)شرایط خریدبرنده مزایده۱۶۱آقای محمد رضائی سامانی۱۲۸۷۲۳۵۱۵۸۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰اقساطی نفر اول۲۶۱آقای علیرضا محمدی۱۲۷۰۵۵۲۲۵۲۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰۷.۸۵۱.۱۰۰.۰۰۰نقدی نفر دوم۳۹۰آقای صادق کاظم پور۲۱۲۸۰۶۸۱۱۰۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰۱,۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰اقساطی نفر اول۴۷۸آقای رضا قاسم نژاد ثانی۲۷۵۴۴۲۷۷۶۷۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰اقساطی نفر اول۵۸۴آقای احمد عسگری۴۰۱۰۰۶۶۵۸۱۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰اقساطی نفر اول۶۷۴شرکت کارگزاری پویا۱۰۵۳۰۳۰۶۰۶۳۱۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰۱۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰اقساطی نفر اول۷۷۴شرکت خدمات ارزی و صرافی۱۴۰۰۹۹۸۵۱۴۶۲۳۶,۲۹۷,۲۵۰,۰۰۰۲۳۶,۲۹۷,۲۵۰,۰۰۰اقساطینفر اول۸۷۴شرکت گروه مالی ملل۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳۲,۹۴۸,۱۵۶,۷۴۱,۶۸۳۲,۹۴۸,۱۵۶,۷۴۲,۰۰۰اقساطی نفر اول۹۷۴شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴۴۹۱,۹۸۹,۴۰۴,۴۸۰۴۹۱,۹۸۹,۴۰۴,۴۸۰اقساطی نفر اول۱۰۸۰شرکت تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور۱۰۳۸۰۱۸۳۹۴۵۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰اقساطی نفر اول۱۱۸۰شرکت یکان پارسان کیش۱۴۰۰۳۰۱۷۹۲۵۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰اقساطی نفر اول