اطلاعیه خدمات و مشارکت های اجتماعی در خصوص تعداد افراد بی سرپناه و پذیرش گرمخانه های شهر تهران
اطلاعیه خدمات و مشارکت های اجتماعی در خصوص تعداد افراد بی سرپناه و پذیرش گرمخانه های شهر تهران
شبکه اقتصادوتجارت : خبری در رسانه های رسمی و مجازی درحال بازنشر است که در تیتر اکثر آنها تعداد پذیرش افراد بی سرپناه شهر تهران به صورت اشتباه ۷۰۰هزار نفر ذکر گردیده است.

آمار گرمخانه ها در حال حاضر به صورت نفرشب محاسبه می گردد یعنی به ازای هر نفر در هر شب خدماتی داده می شود. برای مثال در هفت ماهه نخست سال ۹۸، ما به بیش از ۲۲ هزار نفر شب زن بی سرپناه خدمات دادیم که این رقم در سال جاری بیش از ۲۷ هزار نفر شب بوده است.
?انتظار است نگاه اخلاقی و قانونی رسانه ها بنا به رسالتی که بر دوش دارند به حساسیت این موضوع در انتخاب تیترهای صحیح و به دور از حاشیه افزوده شود تا ضمن داشتن دقت لازم، مانع از ایجاد سوتفاهم و شبهه در افکار عمومی گردد.