اشتغال هفت هزار نفر در نیمه نخست امسال با تسهیلات بانک ملی ایران
اشتغال هفت هزار نفر در نیمه نخست امسال با تسهیلات بانک ملی ایران
شبکه اقتصادوتجارت : بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال بیش از هفت هزار و 800 فقره تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت کرده است.

 گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در شش ماه نخست امسال هفت هزار و ۸۳۹ فقره تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و صاحبان مشاغل مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص یافت که ارزش ریالی این تسهیلات به سه هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال بالغ می شود.

از مجموع این تسهیلات، دو هزار و ۵۱۵ میلیارد و ۱۵۳ میلیون ریال وام خود اشتغالی به کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۴۶۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال وام خوداشتغالی به سازمان بهزیستی و ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات خوداشتغالی به بنیاد شهید پرداخت شده است.
بانک ملی ایران در این مدت همچنین ۶۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی نیز به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال از این تسهیلات به سازمان بهزیستی پرداخت کرده است.
پرداخت هشت میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی به افراد تحت حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار کسب و کار بوده است.
بانک ملی ایران در سال گذشته هم بیش از ۳۶ هزار و هفتصد فقره تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و صاحبان مشاغل مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.