ارزیابیِ ملی شرکت گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی آغاز شد
ارزیابیِ ملی شرکت گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی آغاز شد
اقتصادوتجارت : فرآیند ارزيابي ملی شركت معدني و صنعتي گل گهر بر اساس مدل تعالي سازماني ١٤٠٠، صبح امروز با برگزاری آیین افتتاحیه و با حضور جمعی از مدیران ارشد شرکت و مرتبط با هر زيرمعيار الگو تعالي سازماني و تیم ارزیاب از سازمان مديريت صنعتي كشور، آغاز شد.

فرايند ارزیابی ملی شرکت گل‌گهر بر اساس الگوي تعالي سازمانی ۱۴۰۰ پس از جلسه افتتاحیه آغاز شده است و تا روز سه‌شنبه مورخ ٥ بهمن با ارزیابی معیارها و زيرمعيارهاي الگوي تعالی سازماني شامل رهبري، استراتژي، كاركنان، قابليت ها، مشتريان، عمليات، نتايج مشتريان، نتايج كاركنان، نتايج جامعه، نتايج همكاران تجاري و تامين كنندگان و نتايج سازماني در مدیریت های مربوطه ادامه خواهد داشت.