ارائه مشوق‌های اقتصادی برای ایفای نقش مسئولیت پذیری شهر تهران
ارائه مشوق‌های اقتصادی برای ایفای نقش مسئولیت پذیری شهر تهران
اقتصادوتجارت : اولین نشست کمیته اجرایی بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها در شهرداری تهران در قالب تعیین مشوق های مالیاتی برای مجموعه های خدمات رسان شهری در قالب مسئولیت پذیری اجتماعی با حضور نمایندگان ارگان های متولی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران احمد احمدی صدر دبیر ستاد راهبری و ریس دبیرخانه مسئولیت سازمانی شهر تهران با ذکر این مطلب افزود: این نشست بمنظور استفاده از ظرفیت های قانونی معافیت ها و مشوقهای مالیاتی در راستای ترغیب بخش خصوصی، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی خود در قالب بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و سایر بندهای قانونی در شهرداری تهران برگزار شد .
وی با اشاره به متن بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه ” هر شخصی که به شهر یک خدمت، یا اعانه شیر بدهد با تصویب انجمن شهر بهمان میزان از مالیات بر درآمد از طریق اداره مالیات معاف است ” افزود :امروزه شهرداری تهران به دنبال جلب مشارکت عمومی است، تلاش ما برای این است که بتوانیم از ظرفیت مجموعه مالیات برای موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده کنیم .یعنی هر مجموعه موجب یک خدمت و منفعت در کنار فعالیت و تجارت خود برای مجموعه شهر باشد .
سرپرست دفتر هماهنگی سازمان امور مالیاتی نیز در حاشیه این جلسه با تاکید در ایجاد خدمت رسانی به شهر افزود: با شناسایی افرادی که در صورت عدم تمایل نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود می‌توانند به ازای بدهی مالیاتی خود به سازمان، بخش و یا مردم شهر خدمت رسانی نمایند .اجرای این روند و استفاده از ظرفیت های مالیاتی ، موجب ایجاد و ارائه خدمت رسانی به نفع تمامی مجموعه شهر شود.
دبیر ستاد راهبری بااشاره به مصوبات این نشست ،تعامل و بررسی تعیین بحث های حمایتی و تشویقی مالیاتی ، بررسی اجرای بند۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از ابتدای تصویب تاکنون در شهرداری و ارگان های دیگر ، بررسی نحوه اجرای مشوق ها با رویکرد اجرا در سایر کلان شهر ها را از جمله این مصوبات برشمرد.
لازم به ذکر است ارائه مشوقهای مالیاتی در کشورهای اجرا کننده مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از راهکارهای مرسوم است.
در ادامه نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی و حقوقی شهرداری تهران نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مطرح کردند و ادامه مباحث تخصصی به جلسات بعدی کمیته موکول شد.
لازم به ذکر است این کمیته اولین کمیته اجرایی ذیل دبیرخانه مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران است که آغاز به کار نموده است.