اقتصادوتجارت : ممیزی ایمنی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز، به منظور ارزیابی سطح ایمنی، بهداشت، حفاظت از محیط زیست و تعیین میزان آمادگی در شرایط اضطراری انجام شد.

با حضور نمایندگان شرکت ملی فولاد ایران و با هدف ارائه مشاوره و ارزیابی وضعیت موجود، ممیزی ایمنی در این مجتمع طی روزهای هفتم و هشتم مرداد ماه اجرا شد.

در این ممیزی، کارشناسان شرکت ملی فولاد ایران، بخش های مختلف مجتمع فولاد غدیر نی ریز از جمله واحد احیا مستقیم، پروژه فولادسازی، گندله سازی و سایر پروژه های جنبی را بررسی کردند.

این بررسی، در راستای ارتقای سیستمی ایمنی و شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود از طریق بازدید میدانی، بررسی مدارک و مستندات و همچنین گفت وگو با پرسنل، انجام شد.

گفتنی است ممیزی ایمنی، یک آزمایش و بررسی دوره ‎ای است که توسط افراد متخصص اجرا می شود. طی این ارزیابی، میزان انطباق شرایط موجود و روش ها با قوانین، مقررات و برنامه های تدوین شده بررسی می شود.