آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی شهید تندگویان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی شهید تندگویان
اقتصادوتجارت :مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی شهید تندگویان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ برگزار می‌شود.