آغاز واریزی های جدید سهام عدالت
آغاز واریزی های جدید سهام عدالت
شبکه اقتصادوتجارت : ارزش سهام عدالت تا ۲۱ میلیون تومان هم رسیده بود، صاحبان سهام عدالت منتظر دریافت مبلغی به ارزش بیش از شش میلیون تومان، آن هم به عنوان ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت خود بودند اما در واریزی‌های جدید سهام عدالت اوضاع چطور است؟

روند نزولی شاخص بازار سهام در چند وقت اخیر،  تاثیر قابل توجهی بر ارزش سهام عدالت گذاشته است.
تا مدتی پیش که ارزش برگه‌های ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تا ۲۱ میلیون تومان هم رسیده بود، صاحبان سهام عدالت منتظر دریافت مبلغی به ارزش بیش از شش میلیون تومان، آن هم به عنوان ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت خود بودند. اما اکنون که ارزش برگه‌های سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۱٫۷ میلیون تومان رسیده، ۳۰ درصد سهام عدالت تنها ۳٫۵ میلیون تومان می‌شود.
اگر هم کسی موفق به فروش ۶۰ درصد سهام عدالت خود شود، می‌تواند منتظر دریافت بیش از هفت میلیون تومان در واریزی‌های جدید سهام عدالت باشد.
در برگه‌های سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز ارزش کل آن به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده که ۳۰ درصد آن معادل حدود هفت میلیون تومان و ۶۰ درصد آن معادل حددود ۱۴ میلیون تومان می‌شود.