آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی در بانک سامان
آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی در بانک سامان
اقتصادوتجارت : بر اساس قانون جدید چک که و با دستور بانک مرکزی وجوه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حسابهای او در بانکهای دیگر ازجمله بانک سامان مسدود خواهد شد.

به گزارش سامان رسانه، بر اساس یکی از بندهای مهم قانون جدید چک، بانکها مکلف هستند تا در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، وجه چک را از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب به ترتیب اولویت از حسابجاری، حساب قرضالحسنه پسانداز، حساب سرمایهگذاری کوتاهمدت و حساب سرمایهگذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک، پرداخت کنند.

ازاینرو با اعلام بانک مرکزی، از روز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ بانک سامان نیز به فرآیند مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی پرداخته و بر این اساس به میزان کسری مبلغ چک وجوه موجود در حساب صاحبان چکهای برگشتی مسدود خواهد شد.

لازم به ذکر است که بانک سامان در صورت برگشت خوردن چک، موضوع مسدود شدن موجودی حساب را از طریق پیامک به صادرکننده چک اعلام خواهد کرد. همچنین مبالغ مسدود شده تا طی شدن مراحل قانونی و صدور دستور قضایی و یا جلب رضایت ذینفع چک، در حساب مسدود خواهد ماند.